Markaðir

Markaðir samanstanda af markaðsviðskiptum og eignastýringu. Markaðsviðskipti sinna miðlun verðbréfa fyrir innlenda og erlenda viðskiptavini bankans. Sérfræðingar markaðsviðskipta veita aðstoð og milligöngu í viðskiptum á skráðum verðbréfum á öllum helstu verðbréfamörkuðum heims. Eignastýringin skiptist í eignastýringu fagfjárfesta, einkabankaþjónustu og rekstur lífeyrissjóða. Eignastýring Arion banka stýrir fjármunum fyrir hönd viðskiptavina samkvæmt fyrir fram ákveðinni fjárfestingarstefnu hvers og eins. Til viðbótar sinnir sviðið sölu á sjóðum alþjóðafyrirtækja. Stefnir, dótturfélag Arion banka, er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem annast stýringu á fjölbreyttu úrvali verðbréfa-, fjárfestinga- og fagfjárfestasjóða. Framkvæmdastjóri markaða er Margrét Sveinsdóttir.

Eignastýring 

Eignastýring Arion banka, ásamt dótturfélögum, er leiðandi í eignastýringu á Íslandi með um 1.013 milljarða króna í stýringu.

Fjölbreytt þjónusta til að mæta ólíkum þörfum

Eignastýring sérhæfir sig í að veita viðskiptavinum með ólíkar þarfir fjölbreytt úrval fjárfestingarmöguleika og alhliða þjónustu. Áhersla er lögð á breitt vöru- og þjónustuframboð þar sem hagsmunir viðskiptavina eru ávallt hafðir að leiðarljósi. Eignastýring hefur á að skipa starfsfólki með áratugareynslu og þekkingu af fjármálamörkuðum. Lögð er áhersla á persónulega þjónustu byggða á góðri samvinnu eignastýringar og viðskiptavinar. Þannig er lagður grundvöllur að traustu langtímasambandi við viðskiptavini og fjárhagslegum ávinningi þeirra.

Heildareignir í stýringu hjá Arion banka og dótturfélögum
Milljarðar króna
Eignaskipting

 

Samfélagsábyrgð og ábyrgar fjárfestingar

Eignastýring gegnir samfélagslega mikilvægu hlutverki við varðveislu og ávöxtun fjármuna einstaklinga, stofnana og fyrirtækja. Starfsemi eignastýringar byggist fyrst og fremst á trausti og ábyrgð gagnvart viðskiptavinum, hagsmunaaðilum og samfélaginu í heild.

Sem leiðandi afl á innlendum fjármálamarkaði tekur eignastýring Arion banka hlutverk sitt alvarlega og í samræmi við það hefur verið unnið markvisst að uppbyggingu þekkingar á sviði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga. Þekkinguna hafa sérfræðingar nýtt til fræðslu jafnt innan sem utan bankans, sem og í þjónustu við viðskiptavini eignastýringar.

Eignastýring fagfjárfesta innleiddi árið 2018 í starfshætti sína verklag ábyrgra fjárfestinga sem felur í sér að við eignastýringu er horft til þriggja grunnþátta sjálfbærni; umhverfis, samfélags og stjórnarhátta. Þannig er horft til fjárhagslegra þátta sem og annarra sem taldir eru viðeigandi við greiningu á fjárfestingum og uppbyggingu eignasafna viðskiptavina.

Í fjárfestingarferli eignastýringar eru fjárfestingar metnar út frá fyrrnefndum grunnþáttum sem hluti af heildarmati fjárfestinga. Eftir að fjárfest hefur verið er haldið utan um virkt eignarhald og meðferð umboðsatkvæða með kerfisbundnum hætti hjá þeim viðskiptavinum sem þess óska og vinna út frá skilgreindri hluthafastefnu.

Eignastýring fagfjárfesta hóf greiningu á ófjárhagslegum upplýsingum fyrirtækja sem skráð eru á aðalmarkað Nasdaq Iceland árið 2018 og var greiningin endurtekin á árinu 2019. Veruleg aukning er á gæðum upplýsinga um ófjárhagslega þætti hjá þeim fyrirtækjum sem skoðuð voru. Greiningin er hluti af verklagi eignastýringar um ábyrgar fjárfestingar þar sem frammistaða skráðra fyrirtækja og markaðarins í heild á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar er metin. Sérfræðingar eignastýringar hafa átt fundi með fulltrúum skráðu fyrirtækjanna þar sem farið var yfir greininguna, fyrirtækjum gerð grein fyrir hvar bæta mætti úr og þeim gefið tækifæri til athugasemda áður en endanleg niðurstaða liggur fyrir. Þannig hefur skapast dýrmætt tækifæri til að ræða ófjárhagslega upplýsingagjöf og framvindu samfélagsábyrgðar við fulltrúa skráðra fyrirtækja sem er mikilvægur liður í hvatningu til fyrirtækjanna í vegferð þeirra að sjálfbærni og samfélagsábyrgð svo og að stuðla að aukinni upplýsingargjöf til fjárfesta.

Þannig hefur skapast dýrmætt tækifæri til að ræða ófjárhagslega upplýsingagjöf og framvindu samfélagsábyrgðar við fulltrúa skráðra fyrirtækja sem er mikilvægur liður í hvatningu til fyrirtækjanna í vegferð þeirra að sjálfbærni og samfélagsábyrgð svo og að stuðla að aukinni upplýsingargjöf til fjárfesta.

Arion banki er virkur þátttakandi í mótun og þróun ábyrgra fjárfestinga á Íslandi og á fulltrúa í vinnuhópum á vegum IcelandSIF (e. Iceland Sustainable Investment Forum), félags íslenskra fjárfesta um ábyrgar fjárfestingar. Arion banki var jafnframt einn af stofnaðilum samtakanna árið 2017. Bankinn er einnig aðili að Meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar, United Nations Principles of Responsible Investments (PRI), sem eru virk alþjóðleg samtök eignastýringaraðila og fjármagnseigenda um málefni ábyrgra fjárfestinga. Aðild að samtökunum felur í sér að eignastýring bankans undirgengst sex meginreglur samtakanna um ábyrgar fjárfestingar auk þess að vinna og skila inn gagnsæisskýrslu til samtakanna um hvernig staðið er að ábyrgum fjárfestingum innan eignastýringar.

Aðgerðir eignastýringar Arion banka á sviði ábyrgra fjárfestinga styðja vel við stefnu bankans um samfélagsábyrgð og einnig heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 5 um jafnrétti kynjanna, markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu og markmið 13 sem snýr að aðgerðum í loftslagsmálum.

Góður árangur lífeyrissjóða í rekstri og stýringu

Eignastýring Arion banka sérhæfir sig í stýringu eigna fagfjárfesta og heildarþjónustu í rekstri lífeyrissjóða. Frjálsi lífeyrissjóðurinn, stærsti frjálsi lífeyrissjóður landsins, hefur þannig átt í farsælu samstarfi við Arion banka og forvera hans. Viðbótarlífeyris-sparnaður Arion banka, Lífeyrisauki, er jafnframt í stýringu og rekstri hjá eignastýringu. Lífeyrisauki er stærsti séreignarsjóður landsins sem tekur eingöngu við viðbótarframlagi og fór á árinu 2019 yfir 100 milljarða króna að stærð. Sjóðfélagar í Lífeyrisauka eru um 80 þúsund, en þar af eru rúmlega 20 þúsund sem greiða reglulega og leggja þannig fyrir til efri áranna eða nýta sér sparnaðinn til öflunar eigin húsnæðis. Lífeyrisauki býður upp á fjölbreytt úrval fjárfestingarleiða, alls sjö leiðir auk ævilínu. Árið 2019 var farsælt ár fyrir Lífeyrisauka þar sem flestar leiðir sjóðsins skiluðu einna hæstu sögulegri raunávöxtun. Sú leið er skilaði hæstu ávöxtuninni var Lífeyrisauki 1 en nafnávöxtun fjárfestingarleiða Lífeyrisauka var á bilinu 4,3% til 20,4%.

Árið 2019 var farsælt ár fyrir Lífeyrisauka þar sem flestar leiðir sjóðsins skiluðu einna hæstu sögulegri raunávöxtun.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem er í rekstri hjá Arion banka, hefur átt mikilli velgengni að fagna síðustu ár, og hefur hann undanfarin ár meðal annars hlotið 12 alþjóðleg verðlaun frá hinu virta fagtímariti Investment & Pensions Europe (IPE) en það eru flest verðlaun sem íslenskum lífeyrissjóði hefur hlotnast.

Sjóðurinn er yfir 40 ára gamall, stofnaður af Fjárfestingarfélagi Íslands árið 1978, og lagði þannig grunn að fyrsta séreignarlífeyrissjóði landsins fyrir starfandi einstaklinga sem gátu valið sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn myndar þannig mótvægi við skyldubundna samtryggingarsjóði á almennum vinnumarkaði sem voru stofnaðir nokkrum árum fyrr. Sjóðurinn hefur á líftíma sínum verið í rekstri hjá sex fjármálafyrirtækjum, þar af sl. 11 ár í farsælum rekstri hjá Arion banka. Hægt er að fylgjast með gangi Frjálsa lífeyrissjóðsins og fréttakornum á heimasíðu sjóðsins og einnig á Facebook-síðu sjóðsins.

Nafnávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins m.v. 31.12.2019
%
* Fjárfestingarleiðin Frjálsi Áhætta var stofnuð 1. janúar 2008 og hefur því ekki 15 ára rekstrarsögu

Einkabankaþjónusta

Víðtæk persónuleg fjármálaþjónusta fyrir efnameiri einstaklinga, fyrirtæki, sjóði og stofnanir.

Einkabankaþjónusta Arion banka býður efnameiri einstaklingum og lögaðilum upp á sérsniðna fjármálaþjónustu. Hver viðskiptavinur hefur sinn eigin viðskiptastjóra sem sér um eignasafnið og fjárfestir með markmið hans að leiðarljósi. Viðskiptastjóri fylgist náið með hreyfingum á markaði og gerir breytingar samkvæmt fyrir fram ákveðinni fjárfestingarstefnu sem mótuð er í samræmi við þarfir viðskiptavinar.

Einkabankaþjónusta Arion banka býður efnameiri einstaklingum og lögaðilum upp á sérsniðna fjármálaþjónustu. Hver viðskiptavinur hefur sinn eigin viðskiptastjóra sem sér um eignasafnið og fjárfestir með markmið hans að leiðarljósi.

Viðskiptavinir í einkabankaþjónustu eru í góðu sambandi við viðskiptastjóra með símtölum, tölvupóstum eða reglulegum fundum. Ítarlegt yfirlit um stöðu og ávöxtun er sent ársfjórðungslega auk þess sem þeir geta nálgast greinargóð yfirlit í netbanka Arion banka. Viðskiptavinir einkabankaþjónustu fá bestu kjör sem eru í boði hjá bankanum hverju sinni.

Þær stafrænu lausnir sem kynntar voru fyrir viðskiptavinum í einkabankaþjónustu og almennum verðbréfaviðskiptum hafa fengið góðan hljómgrunn. Þannig hafa bæði einstaklingar og lögaðilar stofnað almenn vörslusöfn á einfaldan, fljótlegan og öruggan máta með rafrænni undirritun samninga og annarra skjala. Viðskiptavinir hafa tekið þessari þjónustu vel, þar sem hún gerir þeim auðveldara fyrir að undirrita skjöl hvar og hvenær sem er, ef rafræn skilríki eru fyrir hendi.

Markaðsviðskipti

Markaðsviðskipti sinna miðlun verðbréfa fyrir innlenda og erlenda viðskiptavini bankans. Arion banki hefur undanfarin ár haft sterka stöðu í veltu verðbréfa á Aðalmarkaði Nasdaq á Íslandi og var t.a.m. með mestu hlutdeild kauphallaraðila á hlutabréfamarkaði á árinu 2019 en það er jafnframt fjórða árið í röð sem það er raunin. 

Arion banki hefur undanfarin ár haft sterka stöðu í veltu verðbréfa á Aðalmarkaði Nasdaq á Íslandi og var t.a.m. með mestu hlutdeild kauphallaraðila á hlutabréfamarkaði á árinu 2019 en það er jafnframt fjórða árið í röð sem það er raunin.

Skuldabréfamiðlun Arion banka sá um frumsölu skuldabréfa fyrir Heimavelli. Markaðsviðskipti önnuðust einnig tvískráningu Arion banka í íslensku kauphöllina og sænsku kauphöllina. Jafnframt annaðist hún frumsölu á sértryggðum og víkjandi skuldabréfum Arion banka. Markaðsviðskipti Arion banka hafa sterk viðskiptatengsl og geta sérfræðingar markaðsviðskipta veitt aðstoð og milligöngu í viðskiptum á skráðum verðbréfum á öllum helstu verðbréfamörkuðum heims.

Velta og hlutdeild Arion banka á hlutabréfamarkaði 2019

Megináhersla markaðsviðskipta hefur verið á að veita stækkandi hópi viðskiptavina góða þjónustu og aðgang að framúrskarandi þekkingu og kerfum. Áfram verður lögð áhersla á vöruþróun, til að skapa viðskiptavinum fleiri tækifæri til ávöxtunar og áhættudreifingar, sem og unnið að því að efla stafrænar lausnir bankans.

Áframhaldandi ávinningur viðskiptavina

Fram undan er innleiðing á MiFID II tilskipun Evrópusambandsins og MiFIR-reglugerð á íslenskum verðbréfamarkaði sem mun leiða til breytinga á starfseminni. Markmiðið er að nýta þessar breytingar til hagsbóta fyrir okkar viðskiptavini. Eignastýring Arion banka mun áfram leitast við að skapa og finna fjárfestingarkosti fyrir viðskiptavini til að ávaxta fjármuni þeirra eins og best verður á kosið.

Arion banki mun sem fyrr vinna að því að skapa ávinning fyrir viðskiptavini með góðri þjónustu, ávöxtun, faglegum vinnubrögðum og markvissri áhættustýringu, ávallt með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi.